Quản lý và build Project với trình dịch HTPIC bằng Visual C++.Net 2005

Chào các bạn.

Bài này mình viết lâu rồi nhưng thấy rất hay nên post lại cho các bạn.

Các bạn dùng qua Visual C++ 6.0 và Visual C++.Net đều thấy tác dụng quản lý Project và gợi ý code rất là hay. Khi dùng ta sẽ không sợ quên hàm này, hàm kia.Quản lý được cả một Project to vật vã .

Sau đây xin hướng dẫn các bạn cách quản lý và build một Project cho PIC16F877A với trình dịch HTPIC bằng Visual C++.Net.

Để làm điều này, đầu tiên bạn phải dịch qua một Project đơn giản bằng MPLAB với trình dịch HTPIC đó. Sẽ hiểu ra vấn đề.

Project của mình có các file sau: main.c, UART.c, UART.h. Tên Project là UART

Khi mình dịch một Project mình thấy nó thực hiện các command sau:

Executing: "c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

Executing: "c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"UART.cce" "UART.c" -O"UART.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

Executing: "c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -E"UART.lde" "G:\My Projects\PIC_Projects\PIC16F877A\UART\main.obj" "G:\My Projects\PIC_Projects\PIC16F877A\UART\UART.obj" -M"UART.map" -O"UART.cof" -O"UART.hex" -Q -MPLAB -16F877A

khi đó mình tóm lược lại thành:

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"UART.cce" "UART.c" -O"UART.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -E"UART.lde" "main.obj" "UART.obj" -M"UART.map" -O"UART.cof" -O"UART.hex" -Q -MPLAB -16F877A

Như vậy 16F877A là tên của chip mà mình muốn dịch. Dòng đầu tiên chính là dịch ra file main.obj, dòng 2 dịch ra file uart.obj, dòng 3 dịch ra file UART.hex là xong.

Vậy có bao nhiêu file .c thì có bấy nhiêu lệnh như dòng đầu tiên. Còn dòng cuối cùng là kế hợp để tạo ra file .Hex.

Chi tiết mời bạn xem manual của các trình dịch phần command line tại trang http://htsoft.com.

Tiếp theo, bạn mở Visual Studio 2005 lên nhé. Và làm theo hướng dẫn.

Hình 1: Vào File -> New Project

Hình 2: Chọn MakeFile Project và nơi lưu file

Hình 3: Make File Application Wizard

Khi đó bạn quan tâm đến 3 ô trống:

  • Build command line
  • Clear command
  • Rebuild command line
  • Include search pathBuild command line:
sẽ thực hiện các lệnh trong ô trống này khi nhấn vào Buidl -> Build.

Bạn điền vào nội dung như trên:

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -C -E"UART.cce" "UART.c" -O"UART.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A

"c:\program files\HT-PICC\BIN\PICC.EXE" -E"UART.lde" "main.obj" "UART.obj" -M"UART.map" -O"UART.cof" -O"UART.hex" -Q -MPLAB -16F877A

Rebuild command line thì tương tự như thế .

Include search path là tên đường dẫn đến thư mục Include của trình biên dịch HTPIC. Với máy mình là: C:\Program Files\HT-PICC\include

Sau đó các bạn thêm các file vào Project và dịch bình thường như làm với MPLAB.

Sau khi đã tạo Project bạn muốn thay đổi lại command thì làm như sau:Như vậy, quan trọng nhất của việc dùng Visual C++ là các bạn phải biết được nội dung của command line để biên dịch nhé.

Do đó, bây giờ có lẽ chúng ta chỉ thảo luận về cái này nhỉ .

Bạn dơnload manual tại đây: http://htsoft.com/downloads/manuals.php

C18

C18 mình cài vào thư mục: C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\

Với C18 bạn dùng build command line sau:

"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\bin\mcc18.exe" -p=18F2620 "main.c" -fo="main.o" -w3 -Oa -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-

Để biên dịch các file .c mà chúng ta code. Lặp lại dòng này chỉ thay main.c bằng tên các file khác thôi.

"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\bin\mplink.exe" /l"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\lib" "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\lkr\18f2620.lkr" "main.o" /m"IO_C18.map" /w /o"IO_C18.cof"

Còn đây là lệnh cuối cùng. Rebuild command line cũng giống như trên.

Còn search path thì thêm vào các dòng :

C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\h
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C18\lib

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo

ngohaibac, Quản lý và build Project bằng Visual C++.Net , www.picvietnam.com, 2007

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment