About me

Tôi là Ngô Hải Bắc, viết blog là một niềm vui của tôi, bất kể những việc làm của tôi dù nhỏ nhưng nếu có ích cho bạn thì sẽ là một niềm vui đối với tôi.

Tôi đang viết blog tại 2 địa chỉ quen thuộc:

Tất cả mọi góp ý và ý kiến xin gửi về địa chỉ email: mail AT ngohaibac DOT net